رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كاشي حافظ در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٣/٠٨/٠٤
تثبیت شده:٠٣/٠٨/١٣٩٣ آخرين اطلاعات:٠٤/٠٨/١٣٩٣   ساعت: ١٠:٥٥
آخرين قيمت ٤,١٥٤ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: ٤,١٧٦ درصد تغییر: ٣.٣٧
بالاترین: ٤,١٧٩ تعداد خريدار: ٥١ بهترين عرضه: ٤,٢٨٩ بهترين تقاضا: ٤,١٠٢
ميانگين قیمت: ٤,١٧٩ حجم معامله: ١٤٢,١٥٨ سفارش عرضه: ٢ سفارش تقاضا: ٢
پائین ترین: ٣,٩٨٠ جمع معامله: ٥٩٠,٨٣٠,٧٨٤ تعداد عرضه: ٧١٠ تعداد تقاضا: ٤,٩٠٠
اخبار
كارخانجات كاشي و سراميك حافظ - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٤/٠٩/١٣٩١
كارخانجات كاشي و سراميك حافظ - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٦/٠٨/١٣٩١
كارخانجات كاشي و سراميك حافظ - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٩/٠٨/١٣٩١
كارخانجات كاشي و سراميك حافظ - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شركت ٢٧/٠٦/١٣٩١
كارخانجات كاشي و سراميك حافظ - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ١٨/٠٦/١٣٩١
كارخانجات كاشي و سراميك حافظ- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
كارخانجات كاشي و سراميك حافظ- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
كارخانجات كاشي و سراميك حافظ- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
كارخانجات كاشي و سراميك حافظ- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 ٢٠/٠٤/١٣٩١
كارخانجات كاشي و سراميك حافظ- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٧/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٧٩٤٣١٨-٨٧٧١٨٣٥
فاكس: ٨٧٩٥٣٢٦
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما