رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
توکاریل در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٣/٠٩/٠٥
تثبیت شده:٠٥/٠٩/١٣٩٣ آخرين اطلاعات:٠٥/٠٩/١٣٩٣   ساعت: ١٣:٥٠
آخرين قيمت ٧,٨٨٤ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: ٧,٨٨٤ درصد تغییر: ١.٢١
بالاترین: ٧,٩٩٩ تعداد خريدار: ٦٦٠ بهترين عرضه: ٠ بهترين تقاضا: ٠
ميانگين قیمت: ٧,٩٩٩ حجم معامله: ١,٧٥٢,٣٦٧ سفارش عرضه: ٠ سفارش تقاضا: ٠
پائین ترین: ٧,٧٠٠ جمع معامله: ١٣,٨١٥,٧١٢,٧٨٩ تعداد عرضه: ٠ تعداد تقاضا: ٠
اخبار
توكا ريل - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
توكا ريل - تغييرات در تركيب اعضاي هيات مديره (به پيوست) ٠٣/٠٧/١٣٩١
توكا ريل - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٨/٠٦/١٣٩١
توكا ريل- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
توكا ريل- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 90 ٢٠/٠٤/١٣٩١
توكا ريل صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
توكا ريل- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
توكا ريل- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
توكا ريل- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٧/٠٤/١٣٩١
توكا ريل- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما