رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
توکاریل در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٤/٠٣/٠٦
تثبیت شده:٠٦/٠٣/١٣٩٤ آخرين اطلاعات:٠٦/٠٣/١٣٩٤   ساعت: ١٣:٥٠
آخرين قيمت ١,٢٠٠ درصد تغییر:   آخرين قيمت: ٢,٢٠٠ درصد تغییر: (٠.٨٦)
بالاترین: تعداد خريدار: بهترين عرضه: ٠ بهترين تقاضا: ٠
ميانگين قیمت: حجم معامله: سفارش عرضه: ٠ سفارش تقاضا: ٠
پائین ترین: جمع معامله: تعداد عرضه: ٠ تعداد تقاضا: ٠
اخبار
توكا ريل - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
توكا ريل - تغييرات در تركيب اعضاي هيات مديره (به پيوست) ٠٣/٠٧/١٣٩١
توكا ريل - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٨/٠٦/١٣٩١
توكا ريل- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
توكا ريل- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 90 ٢٠/٠٤/١٣٩١
توكا ريل صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
توكا ريل- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
توكا ريل- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
توكا ريل- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٧/٠٤/١٣٩١
توكا ريل- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما